Historie Mutant Chronicles
Exodus
Země, konec třiadvacátého století...

Neúroda a hladovějící národy. Lidstvo se chvěje ve strachu před stálou hrozbou války. Zoufalé miliardy se chtějí dostat pryč z jejich otráveného rodiště. Ve vysokých věžích korporací vznikají rozsáhlé plány.

Desetiletí zrají v tajnosti. Za nepředstavitelných nákladů jsou stavěny hladké stříbřité lodi čnící k obloze. Celé světy mění tvar podle vizí vědců korporací. Okolo Měsíce je vytvořena atmosféra. Rudé pouště Marsu se stávají úrodnými pláněmi. Pod venušskými mraky vyrůstají džungle. Země je znásilňována a drancována, aby zaplatila za toto obrovské dílo.

Konečně přichází den, kdy je vše připraveno a korporace zvěřejňuní svůj plán. To je řeč o Exodu, o nadšených miliónech šplhajících do obřích arch, když korporace naložily své nejlepší do svých velkých lodí, o nářku a vzteku těch, kteří byli navždy zanecháni na prokleté Zemi, o protestech a bouřích těch, kteří příliš pozdě prohlédli, že jsou odsouzeni zůstat. Standarty megakorporací těď pyšně zavlály ve větru nových světů. Nastal čas naděje, teroru a mlhavých slibů, úsvit nového věku.

Potomci zakladatelů megakorporací se vylodili na místech předem pro ně připravených. Každá korporace měla sen, vizi dokonalého světa. Ideál, po kterém všichni toužili. Každá korporace se ze všech sil snažila tento sen zhmotnit na nových světech přeměněné Sluneční soustavy.

Hrdí pionýři mocného Kapitolu vstoupili na měsíční půdu a začali budovat Lunu, největší město, jaké bylo a kdy bude známo v těchto světech. Zmocnili se úrodných rudých plání na Marsu a zkolonizovali je jako svou Svobodnou zemi.

Budovatelé Bauhausu se usadili v dusných džunglích a na vulkanických ostrovech na Venuši a začali budovat města, továrny a nepřehledné plantáže. Bojovali proti mocným nestvůrám a nepříznivým podmínkám a vytváři nový, dokonalý svět řádu.

Ctnostní občané Mishimy vyhloubili své jeskynní města pod rozpálenými pouštěmi na Merkuru. Obrovské podzemní města se zaplnily lidmi. Světla zářila všude tam, kde dříve byla jen temnota. Horníci dosáhli nejsmírných hloubek. Obrovské tavírny osvětlovali podzemní města bílou září. Overlord Mishima se těšil z dobře vykonalé práce.

Imperiál se snažil vydobýt si své místo v už tak přeplněné Sluneční soustavě a posílal velké svazy Conquistadorů, aby zabírali územi po celém vnitřním systému a prozkoumávali dosud neznámá území asteroidů a vnějšího systému.

Každé místečko hýřilo aktivitou. Všechny lidské světy byly semeništi průmyslu. Zakládala se veliká města, vznikaly nové obchodní trasy. Mezi vší touto aktivitou zůstávalo jedno tiché místo. Země byla ignorována a ponechána degeneraci a barbarství. Byla to stará senilní matka, opuštěná svým nevděčným potomstvem. Pro lidi na Zemi nebyla žádná naděje. Pouště začaly pomalu pohlcovat pozemská města...

První války korporací

Korporace se zabydlovali v nových světech a viděly, že vše je dobré. Celá Sluneční soustava byla pod jejich kontrolou. Nic nemohlo ohrozit jejich panství. Jejich civilizace byla dosud největší, nejbohatší a nejpokročilejší, jakou kdy lidstvo vytvořilo. Disponovali technologiemi dřívějším pokolením zcela nepředstavitelnými. Dokázali vyléčit nemocné a nasytit hladové. Ovládali tajemství přeměny celých světů. Byly hrdé a pyšné, ale jejich pýcha měla brzy povadnout, protože je čekal střet s mocí, jíž nebylo možno porozumět. Jejich civilizace měla selhat po všech stránkách.

Vše začalo, když Conquistadoři Imperiálu dosáhli Pluta, temného a chladného světa na samém okraji soustavy. Zde odkryli tajemnou desku. Ještě dlouho jsme se neměli dozvědět, co vlastně vyrušili, neboť s nimi bylo ztraceno veškeré spojení. Krátce na to se Černá symetrie jak pavučina roztáhla přes celý systém a svými výhonky začala pronikat do Myslících strojů. První a nejlstivější snaha Temnoty o svržení lidstva začala.

Nejhorší černé můry z hororů se staly skutečností. Selhávaly nejdokonalejší technologické systémy. Exploze elektráren ničily celá města. Myslící stroje se zbláznily a obrátili zbraňové automaty proti svým tvůrcům. Velké elektronické sítě kreditních karet se rozpadly a srazily tak ekonomický systém na kolena. Objevily se nové epidemie, které skolily velkou část populace. Šířily se fámy o sabotážích. Korporace se obviňovaly navzájem. Zlé vlivy ponoukaly Myslící stroje k prokazováni viny ostatních korporací. V tom zmatku nedokázal nikdo rozlišit pravdu a lež. Lidé se stali tak závislí na strojích, že ji věřili, i když na vlastní oči viděli opak.

Jak selhával systém za systémem, ztrácely se smlouvy o vlastnictví, zanikaly obchodní kontrakty. Celá ekonomika, na které byla založena prosperita všech světů, doslova přes noc zmizela. Když se zastavily automatizované továrny a všude zhasla světla, lidé se začali bouřit a vinili z katastrofy své vůdce. Ti našli nejsnazší cestu ve svalení viny na jiné korporace. Napětí vedlo ke konfliktům, které záhy přerostly ve války. Přišel nový temný věk. Vypukly První války korporací.

Na jižním Marsu, v nejúrodnější oblasti celé soustavy, se rozpoutal konflikt o její ovládnutí mezi Kapitolem, Mishimou a Imperálem. Na Venuši, v ostrovní říší Gravetonu, se na tisíci ostrovech rozhořel boj mezi Bauhausem, Mishimou a Kapitolem. Na každém civilizovaném světě, mezi každými dvěma korporacemi zuřily s šílenou divokostí války poháněné strachem. Strachem, že by Temnota mohla zvítězit jednou provždy. Strachem, že stroje jsou nepřáteli lidstava. Strachem, že v tomto novém sotva poznaném vesmíru nebude dost místa pro jednu korporaci, natož pro všechny.

Nová spojenetví vznikala, kdykoli v nich viděly zúčastněné strany dočasnou výhodu. A zanikala tak rychle, jak se jen objevovaly další příležitosti. Byla to doba zrádcovství, které přineslo nenávist a odpor, jenž vydržel po staletí. Byla to doba šíleného násilí, kdy se korporace napadaly po nejmenších provokacích. Boj plodil další boj. Násili plodilo pomstu.

Založení Bratrstva

Do této temné doby vstoupil muž naděje a vize jménem Nathaniel Durand. Měl se stát prvním Kardinálem našeho požehnaného Bratrstva. Durand promluvil proti sílícím temným silám. Mluvil o přicházející hrozbě Černé symetrie. Ukázal, jak se staly Myslící stroje jejími figurami, jak byly nakaženy podstatou zla a otočily se proti svým dřívějším lidským pánům. Vyhlásil válku proti strojům a davy mu naslouchaly. Lidé se chopili kladiv a zničili Myslící stroje a jimi řízené továrny a elektrárny.

Nathaniel Durand byl prvním uživatelem Umění a měl ve své moci síly Světla. Naučil své nejdůvěrnější spolupracovníky svým schopnostem a vyslal je se svým poselstvím na misionářské cesty do všech lidských světů. Lidé jim naslouchali, kamkoli přišli. Jejich poselství bylo jednoduché, ale dávalo smysl v chaotickém světě. Brzy byl vliv Nathaniela Duranda znatelný v každé korporaci. V čase válek a masakrů dokázal dát lidem naději, věc cennější než zlato.

Brzy korporace poznali, že Duranda nelze zlikvidovat ani prostě ignorovat jeho svaté poselství, a rozhodly se tedy s ním dohodnout. Věřily, že by se od něj mohly naučit ovládat lid. Uschovaly dokumentaci starých strojů a pak nadšeně poručily svým vojákům zůčastnit se jejich ničení. Cokoliv, co neslo sebemenší stopy souvislostí s Myslícími stroji, bylo zničeno.

Tak se stalo, že se slova Nathaniela Duranda rozšířila po všech světech a síly Světla se připravily na nadcházející boj s temnotou. Budiž jim požehnáno.

V té době už lidé hladověli po slovech Požehnaného Nathaniela tak, jak dříve hladověli po chlebu. Durand sám viděl, že musí vytvořit sílu schopnou boje s Temnotou o duše lidí. Proto založil Bratrstvo. Nathaniel Durand byl prohlášen prvním Kardinálem a stal se rychle nejmocnějším duchovním vůdcem v dějinách lidstva.

V prvních letech dlouhé vlády kardinála Duranda vstoupily do Bratrstva miliardy žíznivé po jeho duchovních lekcích. Každý se rád zřekl desetiny svých příjmů na pomoc šíření Slova. Kardinál nechal z těchto peněz stavět katedrály, pevné stavby, které se měli stát baštami víry, majáky naděje a světla, tyčícími se nad městy.

Kardinál si byl vědom toho, že musí ukončit války mezi korporacemi, neboť v boji proti temným silám má lidstvo šanci pouze jako celek. Vyslal proto ke každé Megakorporaci svého vyslance s tím, že pokud nezastaví své bojové akce, pocítí hněv Bratrstva. S váháním nakonec Megakorporace raději poslaly své zástupce k jednacím stolům, než aby si znepřátelily Bratstvo. Po dlouhých pětadvaceti letech pracného vyjednávání byla nakonec podepsána Heimburské smlouva. První války korporací skončily. Kartel dostal za úkol řešit neshody mezi korporacemi.

Začala krátká doba nadějí, kterým však nebylo souzeno přetrvat. Imperiální jednotka Conquistadorů, tajně vyslána, aby pátrala po nových světech, na které by pak Imperiál uplatnil nárok, přistála na desáté planetě - Neru. Zde objevila První pečeť zkázy.

První pečeť zkázy

První pečeť se rozlomila a služebníci Temntoty byly vypuštěni. Vlna teroru se přehnala Sluneční soustavou. Někteří proroci Bratrstva zešíleli. Pěna jim vycházela z úst. V hrůze z vizí, kterí viděli si vyrvali oči z důlků. Z některých se stali kacíři, proroci temnoty, kteří kázali proti Bratrstvu. Celý jeden rok bylo lidstvo sužováno nočními můrami. Po roce se tyto noční můry staly realitou.

Černá legie zasáhla lidské světy jako smršť, přinášející ničení, zoufalství a zkaženost všude tam, kudy prošla. Na všech obydlených světech vyrostly doslova přes noc obrovské citadely.Přes svoji vojenskou sílu nebyly Megakorporace připraveny bojovat s tímto novým silným nepřítelem. Obrovské části Marsu, Venuše a Merkuru padly do rukou ohavných okupantů.

Monstrózní armády pochodovali napříč planetami. I nejzavilejší odpor kladený lidskými vojsky je sotva znatelně zpomalil. Město ze městem, pevnost za pevností padali před silami velké Temnoty. Pouze Luna, sídlo Kardinála a také pevné a největší katedrály zůstala ušetřena a sjížděli se sem uprchlíci z celé Sluneční soustavy.

Pomalu se jména vojevůdců Černé legie stala známými. Pomalu se lidé začali mít na pozoru před Černými apoštoly:

Abyste porozuměli Černým apoštolům, musíte porozumět Černé symetrii samotné. Symetrie je bájný vzor nejčistšího zla, který obíhá ve všem a vše spojuje. Apoštolové jsou podstatnou částí tohoto vzoru. Každý je jeho částí a každý jej řídí. Dá se říci, že každý apoštol je vědomá část celku schopná projevovat se ve fyzické formě.

Příchod apoštolů

Přišel čas hrůzy. Na Venuši se objevil mocný Algeroth, apoštol války, Pán Černé technologie. Nic a nikdo se mu nedokázal postavit. Tohle byl ten nějvětší nepřítel lidstva. Jeho armády byly větší naž armády kterékoliv Megakorporace. Jeho zbraně byly děsivé a tajemné.

Z komor mrtvých a komor distorze jeho citadel vycházely napohled nekonečné hordy.Zubící se nekromutanti vedli houfy mouchami pokrytých nemrtvých legionářů na bitevní pole. Silní Ezoghůlové se vrhali do semknutých řad armád korporací. Razidé s kamennou kůži si se svými obrovskými zbraněmi prostřelovali cestu.

S Algerothem v čele působily armády dojmem neporazitelnosti. Kráčel po bitevním poli, z jeho těla vyrůstaly zbraně. Všichni, kdo se mu postavili, zemřeli. Byl nezastavitelný, krutý, zákeřný vojevůdce, ten největší nepřítel, který kdy stál proti lidstu. Vyzbrojeny Černou technologií vytvořenou ďábelskými, ale geniálními Tekrony se Algerothovy kohorty brzo ukázaly jako téměř nezastavitelné.

Továrny v jeho citadelách chrlily zbraně Černé technologie. Jeho armády byly nejpočetnější. Pouhé fámy o jeho příchodu dokázaly přinutit celé armády k útěku ve smrtelném strachu. Jeho jméno bylo nejhroznější ze všech Černých apoštolů. Jeho vítězství již bylo téměř jisté. Jeho zjevení mělo stvrdit nejčernější hodinu lidstva.

Venušská křížová výprava

Pouze Kardinál nepodlehl zoufalství. Měl pevnou víru v konečné vítězství lidstva. Chodil mezi směstnanými uprchlíky, uzdravoval zraněné, povzbuzoval zoufalé, žehnal věrným. Všude kam vstoupil, s ním vstoupilo Světlo a naděje naplnila znovu srdce všech, kteří jej slyšeli. Věděl, co je třeba učinit.

Sezval vedení všech Megakorporací a sdělil jim, co po nich požaduje. Nejdříve se zdráhali, obávaje se, že by tím, že se podřídí Bratrstvu, ztratili svou tradiční moc a privilegie. Ale kardinál Durand se ne nehádal. Zdůraznil, že pokud Černá legie zvítězí, beztak o všechno přijdou. Mocní vůdcové Magakromporací zvážili jeho slova a pochopili, te jsou upřímná. Nakonec souhlasili s Kardinálových plánem. S jeho plněním se začalo ještě ten den.

Všemi armádami Megakorporací procházeli inkvizitoři a misionáři, šíříli Svaté slovo a chránili vojáky Světlem před temnou mocí. Podpořeny přítomností věrných a chráněny před Černou symetrií světlem Umění, armády lidstva zastavily svůj ústup a držely pozice.

Od té chvíle přestali soupenci Temnoty získávat snadná vítězství nad zastrašenými protivníky. Nyní se setkávali s pevným odporem ze strany rozhodných válečníků, kteří věděli, že jsou poslední nadějí lidstva, a že i nepatrný kousek jejich hrdiství může zvrátit rovnováhu sil v tomto obrovském střetu s naprostým zlem.

Kardínál zároveň shromáždil elitní jednotky všech korporací a připravil je k boji. Přidali se k němu Mořští lvi z Kapitolu, Hatamotové z Mishimi, Venušanští hraničáři Bauhausu a Krvané barety z Imperiálu. Tyto jednoty byly posíleny kontingenty Bratrstva a v samotném čele i slavnými Doomtroopery. Byto to největší shromáždění hrdinů v historii.

A bylo jej potřeba. Kardinálův plán byl jednoduchý. Všechna tato voska stáhnul na Venuši, aby se postavil samotnému Algerothovi.

Požehnaný se střetl na bitevním poli s apoštolem války. Lidští válečníci stanuli proti nesčetným hordám ezoghůlů, legionářů, nefaritů a centurionů. Obklopen svou osobní stráží, legendární Zuřivou elitní gardou, se Kardinál probojoval až k Algerothovi.

Celou noc spolu Svatý a Pán zkázy zápasili. Bojovali všemi způsoby. Svatá čepel zvonila o Symetrický pancíř. Černé kulky se odrážely od Svatého roucha. Vlny Černé symetrie se valily ve snaze utopit Světlo. Nakonec Kardinál zvítězil, Algeroth uprchl do sameho srdce citadely, pronásledován Nathanielem Durandem. Zde ve svatostánku, před Algerothovým oltářem, Kardinál zničil Pána démonů, sám však utrpěl smrtelné zranění.

Tak tedy ve chvíli svého největšího úspěchu Kardinál zahynul. A dlouho poté byla radost z našeho vítězství zkalena smutkem nad jeho ztrátou.

Ale Kardinála ve funkci vystřídal Nejvyšší maršál Bauhausu Toth, svatý muž a zkušený vojevůdce. Po svržení Algerotha pokračoval Kardinál Toth ve válce proti Černé legii. Pomalu vytlačoval její armády z obsazených území. Bratrstvo neochvějně vedlo lidstvo k vítězství. Jedna po druhé byly bořeny citadely. Armáda po armádě byla vojska Černé legie porážena. Pomalu, ale jistě a neúprosně získalo lidstvo nadvládu a síly temnoty uprchly do vnější části Sluneční soustavy.

Bylo zřejmé, že lidstvo se má nechat vést Bratrstvem. Nebyl to Kardinál, kdo provedl lidstvo jeho nejtemnějším obdobím? Nebyl to on, kdo dal svůj život za záchranu jiných? Lidem bylo zle z války a zkaženosti. Toužili po nové době a Bratrstvo jim ukázalo cestu.

Byly postaveny další obrovské katedrály a staly se poutními místy věřících. Kardinál Toth nařídil, aby byly do jejich zdí vytresány Kroniky Bratrstva. Vydal takové nařízení, aby byla Temnota navždy zapovězena a aby už nikdy nenastal čas mezikorporačních válek. Tothova Tři nařízení zněla:

Věk víry

Tak začal zlatý věk. Zástupci Bratrstva byli všude a dozírali nad všemi kastami společnosti. Dbali aby lidstvo zůstalo čisté ve slovech i skutcích. Potlačili kacířství a zabránili provádění nedovolených výzkumů. Urovnávali problémy mezi korporacemi. Šli lidstvu příkladem a všude šířili mír. Oslepena čistotou Světla Temnota ustoupila. Po tisíc let nikdo neslyšel o Černých apoštelech.

Někteří kacíři tvrdí, že to byla doba stagnace, kdy se člověk uzavřel do sebe. Říkají, že První nařízení způsobilo zastavení vývoje, že příliš horliví inkvizitoři zlikvidovali veškerý pokrok. Říkají,že Druhé nařízení zabránilo člověku v cestě ke hvězdám. Říkají, že Třetí nařízení sloužilo pouze k upevnění doby represí a bylo vykládáno tak, že vymýtilo veškeré vědomosti o Černé legii. Jen šílenci tomu věří. Tři nařízení Kardinála Totha byla správná a moudrá. Jak moudrá, jsme bohužel zjistili, až když byla porušena.

To je tragédie lidstva, že člověk zapomíná. V průběhu dlouhých klidných let Věku víry lidé zapomněli mnohé. Věškeré zmínky o Černé legii byla zlikvidovány, protože inkvizitoři se obávali, že pokušení ze získání takových vědomostí by svedlo lidstvo z pravé cesty.

Metla Černé legie upadla v zapomnění, neboť lidé se opět obrátili proti sobě. Smutný zápas v Imperiálu. Válka o trůn Bauhausu, války o Graveton mezi korporacemi, všechno vymazávalo z paměti lidí dřívější, větší války. Lidé se začali dívat na Černou legii nejdříve jako na legendu, později dokonce pouze nako na nástroj, který Bratrstvo používá k udržení vlastní moci. Vůdci korporací již zapomněli na svoji dávnou vděčnost a úctu ke Kardinálovi a cítili se popouzeni nařízeními Bratrstva.

Obvinili samo Bratrstvo z úplatnosti a zkaženosti, a v jejich obvinění bylo mnoho pravdy. Množí lidé se přidávali k Bratrstvu, neboť v tom viděli možnost získání světské moci. Korupce se stala častou nemocí v misii, a v inkvizici muselo vzniknout nové oddělení vyšetřování korupce.

Jedno po druhém byla Tothova nařízení porušena. Nejprve vznikla nová korporace - Kybetronik - organizace, která ignorovala První nařízení proti Myslícím strojům, která se vysmívala Kardinálovým svatým slovům, jako kdyby to byly pouhé pověry.

Doslova přes noc se z malé a neznámé akciové spolčnosti stala díky rozsáhlým machinacím na trhu cenných papírů pátá Megakorporace. Její zástupci nabízely nové technologie a zbraně, a chamtivost ostatních korporací byla taková, že s ní radši obchodovaly, než by poslechny Kardinálovu výzvu k tresné výpravě.

Kybetronik je návrat ke všemu, co si ošklivíme, návrat do Věku Myslících strojů, která se ukázaly tak snadno napadnutelné temnotou, která nás téměř zničily. V Kybetroniku nejenže vyrábějí stroje, které myslí jako lidé, oni jsou na to přímo hrdí. Používají Myslící stroje jako zbraně. Ve válkách nasazuje Kybertonik obrovské bitevní roboty a humaniodní Chaseury, kteří nejen myslí jako lidé, ale často tak i vybadají. Mají své Kyrysníky, lidi jejichž těla byla podifikována zapovězenými systémy Kabetroniku podobně jako těla kacířů Černou technologií.

Druhé války korporací

Bylo nepopíratelné, že vznik nové Megakorporace naruší harmonii, kterou Bratrstvo pracně vybudovalo. Vznikla nové spojenectví. Rovnováha sil se měnila, jak se výrobky a zbraně Kybetroniku dostávaly na trh.

Na Merkuru vypukly mezi Imperálem a Mishimou potyčky o Fukido. Na Venuši se rozpoutala totální válka o Graveton. Na jižním Marsu se opět rozhořely boje o kontrolu plodných území. Všude vypukaly šarvátky a malé války. Než tomu kdo mohl zabranit, korporace se navrátili k dávným sporům a válkám. Věk víry skončil. Vypukly Druhé války korporací.

V této nové době neexistoval mír. Pouze občas utichly boje, když obě strany doplňovaly vojska. Vznikala dočasná spojenectví dvou stran proti třetí, kdykoliv to bylo jen trochu výhodné. Tyto aliance velice záhy zanikaly, když se bývalí partneři pohádali o kořist. Byl to věk absolutní války, ve které se korporace opět nahnaly do nekonečných bojů. Byl to čas, kdy většina lidstva sklonila hlavu a snažila se zůstat o samotě, ti kdo byli zaměstnáni korporacemi, věřili, je jejich vládci mají naprostou pravdu, a ostatní se jen modlili, aby právě na ně nespadly bomby. Pouze Kartel a Bratrstvo se nezapojily do bojů a snažily se udržet mír.

Opět se vesmírné lodi vydaly za Jupiter. Nesetkaly se z žádným odporem. Pár se jich dokonce vydalo až na Nero. Žádná se nevrátila. Bylo to varování, které nikdo nebral vážně. Války korporací pokračovaly. Násilí nabývalo dosud neznámých rozměrů. Města byla vymazávána z map. Opevnění se rozrůstala po povrchu planet jako rakovina.

Tehdy se stalo něco, co obchodníky načas zastavilo. V pouštích Marsu vznikla nová citadela. Jako symptom nějaké hrozné choroby se objevila právě ve chvíli, kdy byla válka nejtvrdší. Kapitol okamžitě vystal bitevní trysková letadla, aby ji zničila. Ta však byla sestřelena Imperiálem. Nikdo nedovedl později vysvětlit proč.

Emisaři všech korporací byly urychleně vysláni ke Kardinálovi. Jednotka Doomtooperů byla znovu zorganizována a tajně vyslána citadelu prozkoumat. Doomtroopeři, kteří přežili se vrátili se zjištěním, že citadela je obydlena. Vedení korporací se zachvělo. Hrozba, kterou dlouho považovali za pouhou legendu, opravdu existovala. Černá legie se vrátila.

Korporace čekaly ve strachu. Ve vzdálených oblastech se objevovaly jakoby přes noc nové citadely. Armády se k nim vydaly. Opravdové válka zase začala. Černá legie se vrátila v síle, jaká byla naposledy viděna v době výpravy na Venuši. Její lodě zaplnily nebe. Lidstvo nyní stálo podruhé tváří v tvář její hrozbě.Lidská pošetilost však nezná mezí. Dál pokračují války korporací, nebot každá z nich chce využít návratu Černé legie ve vlastní prospěch.

Stále se však objevuje nadějná znamení. Slavní Doomtoopeři opět kráčejí po bitevních polích. Kardinálova moc roste spolu s narůstajicí hrozbou Temnoty. Pod vlajkou Kartelu dokáží korporace odložit své problémy a vydobýt proti legii několik vítězství.

Je to věk, ve kterém je osud lidstva na vahách. Ve kterém může opět hrozba Temnoty sjednotit lidstvo. Pokud ne, určitě s námi zametou. Můžeme se jen modlit, aby k tomu nedošlo. Musíme držet pospolu, nebo zemřít.

Je to věk hrdinů
Je to věk Warzone

 

Zpět na uvodni stránku

 

Skoro vše na něchto stránkách je © a ™ Target Games AB, nebo Blackfire games, s.r.o.
známka, že tato stránka odpovídá standardu organizace W3C